بیا بریم روستا - دهگردی

کلبه های دهگردی کلبه های دهگردی

دهکده های توریستی دهکده های توریستی

میان رستاق
میان رستاق
گلستان / علی آباد کتول
گلستان/علی آباد کتول
نرسو
گلستانعلی آباد کتول
نرسو
نرسو
گلستان / علی آباد کتول
خاک پیرزن
خاک پیرزن
گلستان / علی آباد کتول
افراتخته
افراتخته
گلستان / علی آباد کتول
گلستان/علی آباد کتول
چه جا
گلستانعلی آباد کتول
چه جا
چه جا
گلستان / علی آباد کتول
گلستان/علی آباد کتول
خلیندره
گلستانعلی آباد کتول
خلیندره
خلیندره
گلستان / علی آباد کتول
گلستان/علی آباد کتول
چینو
گلستانعلی آباد کتول
چینو
چینو
گلستان / علی آباد کتول
اقامتگاه های بومگردی

جاذبه های گردشگری جاذبه های گردشگری